Kombinationen av personlig utveckling och digital kompetens är grunden för utvecklingen av nya arbetssätt

: 10 min

För att uppnå utveckling av hållbart effektiva arbetssätt är tekniska färdigheter och genomtänkta effektiva lärprocesser självklara byggstenar. Men utveckling på ett personligt plan kopplat till mindset och mental styrka är om något ännu viktigare. Genom att sedan implementera en medveten återkommande metod för utvecklingsresan finns möjlighet att nyttja den begränsade tid och mentala kraft som kan läggas på lärandet på ett effektivare sätt än tidigare. Vi kallar det “Fasttrack”.

Gå inte i fällan att tro att hållbara och effektiva arbetssätt enbart handlar om att lära sig nya digitala verktyg. Illusionen, eller kanske förhoppningen, är att de digitala verktygen är lösningen på ineffektivitet i team och organisationer. Vi har mött många team som utgått från detta och som blivit besvikna när resultaten inte blivit de som förväntades. I många fall är resultaten att ingen förändring sker alls eller att vardagssituationen förvärras snarare än förbättras. Ineffektiv kommunikation och ostrukturerad informationshantering är ofta konsekvenser vi stöter på.

Hindret är ofta att vi har som vana att implementera nya digitala plattformar och funktioner utan att riktigt definiera hur de ska användas och sedan stötta användarna för att lära sig på ett metodiskt sätt. När tekniken sedan förändrar förutsättningarna för hur man till exempel kommunicerar med varandra som team och kollegor kan det bli problem om processerna och färdigheterna för att hantera de digitala verktygen inte finns på plats. Det blir rörigt, otydligt och leder ofta till frustration och missförstånd.

Utvecklingen av moderna, digitala arbetssätt bör istället ses som en i huvudsak personlig utvecklingsresa för de medarbetare och ledare som ska implementera förändringar i sina arbetssätt. Sanningen är att tekniken har potentialen att möjliggöra förflyttningen till mer långsiktigt effektiva arbetssätt om man väljer att arbeta med de digitala verktygen på ett medvetet och strukturerat sätt. Är du ansvarig för att ett eller flera team ska arbeta hållbart och effektivt i höst är det värt att fundera på vilken typ förändring ni vill åstadkomma när det kommer till era digitala färdigheter.

Kombinationen av teknisk färdighet och personlig utveckling

Hela grundinställningen till den förändring ni står inför är avgörande för att ni ska lyckas uppnå högre effektivitet i era arbetsprocesser. Det är också viktigt att ni så tidigt som möjligt definierar vilken sorts förändring det är ni ska genomföra. Är det endast en uppdatering i teknikkunskap och era färdigheter i era digitala verktyg så är lärprocessen relativt enkel. Behöver ni genomföra en mer omfattande förändring där ni ska förflytta attityder, färdigheter och beteenden är lärprocessen mer komplex och ni behöver ta till andra grepp för att lyckas med transformationen. Det sistnämnda är mycket vanligt förekommande i organisationsförändringar - ofta kommer man till insikten att det är mer av en personlig utveckling, på individnivå, man behöver uppnå för att de nya arbetssätten ska landa i något hållbart och effektivt.
Behov som är vanligt förekommande när det kommer till denna sorts förändring är att:

  • Medarbetarna behöver ta mer ansvar och ägarskap i sitt arbete.
  • Ni behöver kommunicera effektivare och bli mer tvärfunktionella.
  • Ni vill bryta silos och vara mer transparenta.
  • Ledarna behöver visa mer tillit till medarbetarna och övervaka mindre.

Johan utbildning

Den personliga utvecklingsresan i ett komplext arbetsliv

I korthet så ser vi en individs personliga mognad i arbetslivet som en resa där faktorer “under och över ytan” väger in. Sorteringen “under och över ytan” handlar om att vi behöver utveckla konkreta färdigheter och beteenden som är tydliga för omgivningen (“över ytan”) men även känslomässig trygghet i oss själva och i den omgivning vi befinner oss i (“under ytan”).
Enkelt beskrivet så kan utvecklingsresan för de organisationer som vill arbeta med mer frihet och eget ansvar se ut som följande:

Beroende

“Över ytan”

I beroende så är det tydligt att du är beroende av andras stöd för att lyckas med ditt arbete. Här finns det ofta en tendens att du lutar dig lite för mycket på din omgivning eller att du strävar efter att vara andra till lags i en mycket stor utsträckning för att känna att du gör ett bra jobb.

“Under ytan”

I beroende under ytan pågår en stark social påverkan från andra där du känner att du behöver bekräftelse att du agerar korrekt från andra för att du ska känna dig trygg i din vardag.

Oberoende

“Över ytan”

I oberoende så framstår du som stark och självgående. Här har du kompetens och färdighet i det mesta som berör ditt arbete men du har även förmågan att ta reda på ny information och kunskap för att uppnå de önskade resultaten i ditt arbete.

“Under ytan”

I oberoende under ytan är du mer tydlig kring din egen riktning, vad du vill göra och vad du vill bidra till. Du är även tryggare och kan sätta tydliga gränser.

Ömsesidigt beroende

“Över ytan”

Ömsesidigt beroende handlar om att du tar in andras behov och perspektiv och söker en gemensamt meningsfull riktning. Samverkan kan här bli mycket effektfull men kräver samarbeten med individer som har samma utgångspunkt.

“Under ytan”

I ömsesidigt beroende under ytan har du ett öppet sinne för att utmana dina egna föreställningar och sanningar för att se potentialen i en ömsesidig samverkan. Tryggheten finns här i det okända och formbara - i möjligheten snarare än i något som är definierat, tydligt och konkret.

Growth mindset är grunden

Läran om det dynamiska tankesättet grundades av Carol Dweck som myntade begreppen “fixed mindset” och “growth mindset” när hon identifierade att alla har egna idéer om sin egen potential. Vissa människor anser att deras intelligens och färdigheter i stor utsträckning är fixerade. Detta är “fixed mindset”. Människor med ett “growth mindset” har istället inställningen att deras intelligens, kunskapsnivå och färdigheter kan växa och att de har potential att lära sig, ofta genom misstag.

Kopplat till arbete så har growth mindset utgångspunkt i att arbetslivet ska byggas på förändringsförmåga, självledarskap och självorganisation i större utsträckning. Det grundar sig också på att vi behöver se på lärande och utveckling som en naturlig del av våra vardagar. Signifikant för “growth mindset” är att:

  • Vi ser på misstag som en möjlighet till lärande snarare än som ett nederlag och som ett bevis på att vi är dåliga.
  • Vi ser på ansträngning som en naturlig och positiv del av lärandet, inte som något vi försöker undvika.
  • Vi söker att lära oss av dem som kan mer, och är inte rädda för att blotta okunskap.

I ett growth mindset anstränger vi oss alltså mer i okända situationer och välkomnar feedback som är värdefull input i vårt lärande. Att vara för bekväm utgör samtidigt en stor risk då det leder till en försämring i förmågan att anstränga sig i arbetet att bygga upp både nya färdigheter och mental styrka.

Training and Development on the Mechanism of Metal Gears.

Mental balans är en förutsättning

En mycket central förutsättning för att lyckas utvecklas såväl på ett personligt plan som i arbetslivet är att nyttja den mentala kraften och energin på ett medvetet sätt. Många förstår vad den personliga utvecklingsresan betyder och kräver, och strävar efter att växa som individer men fastnar ändå i ett statiskt (“fixed”) mindset som håller dem tillbaka i utvecklingen. Detta är resultatet av att man inte lyckas nyttja de mentala resurserna på ett optimalt sätt i vardagen.

Vi anser att grunden i din personliga utvecklingsresa behöver läggas med väldigt konkreta strategier för hur du ska prioritera att nyttja den begränsade mängden tid och mental kraft du har möjlighet att lägga på din utveckling i vardagen. Här blir ofta ett första steg i utvecklingsresan att sätta upp ett träningsprogram i fokusoptimering, målfokuserat agerande och strategier för reflektion och lärande.

Fasttrack genom struktur och metod

Ingen människa har den mentala kraften och energin att orka med ett modernt, gränslöst liv. På iManagement har vi lagt mycket energi och tid på att söka en empiriskt beprövad och forskningsbaserad metod för självledarskap och tagit hittat ett antal principer som utgör grunden för hur vi lär ut och genomför förändring tillsammans med våra kunder. Med dessa principer som grundsten kan utveckling ske på ett medvetet och strukturerat sätt där du som ledare eller medarbetare kan uppnå en högre grad av effektivitet med hjälp av färdigheter och verktyg såsom fokustid, informationshantering, prioritering och planering samt kommunikation.

Upptäck vårt kursutbud

Prenumerera på vår blogg